Landelijke dekking

Alhoewel wij onze basis in Amsterdam en omgeving hebben, bedienen we heel Nederland.

Uitgangspunten en kosten

Uitgangspunten
Ieder van de kandidaten werkt op basis van opdracht en is voorzien van een VAR verklaring. Er ontstaat geen dienstverband en de interim vrijwaart de opdrachtgever van eventuele aanspraken door de fiscus, KNB of SNP. Aan- en afmeldingen bij het KNB worden door de interim zelf verzorgd met een kopie van de correspondentie aan de opdrachtgever. Voor zover mogelijk verzorgt de interim tevens de aanvraag van de waarnemingsbevoegdheid in het arrondissement van de opdrachtgever.

Er wordt gewerkt met een uurtarief wat van tevoren met u wordt afgesproken en wat, behoudens eventuele reis- en verblijfskosten, alles dekt. Dit uurtarief is inclusief alle kosten die gemaakt moeten worden om het vak van kandidaat-notaris te kunnen uitoefenen, zoals lidmaatschap KNB en afdracht aan het notariële pensioenfonds.

Kosten
Door het wegvallen van een intermediair is een kandidaat notaris via Interimkano enkele tientallen procenten goedkoper dan wanneer een u dezelfde kandidaat-notaris benadert of  aangedragen krijgt via een bemiddelingsbureau.

Van contact tot opdracht

Hoe werkt het in de praktijk?

I. Indien u een kandidaat op het oog heeft, klikt u door naar zijn of haar persoonlijke pagina en kunt u vervolgens met de daar aanwezige gegevens het contact met de kandidaat leggen.

II. Nadat u het contact heeft gelegd met een kandidaat, vindt tussen u en de kandidaat een nader kennismakingsgesprek plaats. Onderhandelingen over de hoogte van het uurtarief en eventuele nadere voorwaarden zullen tussen u en de kandidaat worden gevoerd. Interimkano is hier niet bij betrokken.

III. Zodra u met de kandidaat overeenstemming heeft bereikt, zal door u en de kandidaat een overeenkomst van opdracht worden getekend. Deze overeenkomst wordt opgesteld door de kandidaat zelf en wordt inhoudelijk niet getoetst door Interimkano.

IV. Na het sluiten van de overeenkomst zal de kandidaat zorgdragen voor aanmelding van de nieuwe werkkring bij het KNB en eventueel de aanvraag van de waarneming verzorgen.

Mocht u om welke reden dan ook willen dat de opdracht zal lopen via een intermediair, dan is dit ook mogelijk. Houdt u er echter wel rekening mee dat een dergelijke constructie kostenverhogend zal zijn.

Waarnemen en waarnemingsservice

Waarnemen
Vaak zal voor u als opdrachtgever van doorslaggevend belang zijn of de interim voor u kan waarnemen. Voor zover mogelijk, zal een interim er daarom er voor zorgen waarnemingsbevoegd te zijn of te worden in het arrondissement van de opdrachtgever.

De eerste aanvraag voor de waarneming kost tijd
Het spreekt voor zich dat de interim het regelen van de waarneming voor zijn of haar rekening neemt. Houdt u er wel rekening mee dat het voor een eerste maal aanvragen van de waarneming enige tijd kan kosten. Afhankelijk van het door de desbetreffende kamer van toezicht te volgen beleid, kan een aanvraag tot drie weken in beslag nemen (Met name indien van de interim verwacht wordt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.)

U geeft niet zomaar de waarneming af
Het afgeven en aannemen van de waarneming vereist wederzijds vertrouwen. In de praktijk merken we dan ook dat partijen willen dat de interim eerst enige tijd in de organisatie meedraait alvorens de waarneming daadwerkelijke af te geven en aan te nemen.

Waarnemingsservice
Heeft u op regelmatige basis behoefte aan een waarnemer, bijvoorbeeld gedurende uw vakantie, dan kunnen wij u van dienst zijn met een waarnemingsservice waarbij we een pool van waarnemers samenstellen waarop u terug kan vallen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact op met Kees-Jan van der Zijden: mobiel 06-24938170 of
k.j.vanderzijden@interimkano.nl